Lễ Tôn Thiết Lô Nhang( Lập bát hương)

Thần Linh Thổ Địa chứng tâm
Lô nhang tôn thiết, trạch tầm cuối thu.
Dâng lên hoa trái, lưu phù
Tờ đơn cánh sớ y vu bản đàn.
Khất xin dưỡng dục an nhàn
Thân cung khang thái, huệ lan đôi nhành.
________________________________________
礼 尊 設 爐 香
Chú thích:
✓ Trạch Tầm (擇 尋): Lựa chọn, tìm kiếm.
✓ Lưu Phù (溜 芙): Cau trầu.
✓ Y Vu(依 于): Hướng về.
✓ Dưỡng Dục( 養 育): Nuôi nấng, trường dưỡng lớn khôn.
✓ Huệ Lan( 蕙 蘭): Ý chỉ 2 người con gái đẹp như nhành Huệ, nhành Lan.
Lễ Tôn Thiết Lô Nhang
Lễ Tôn Thiết Lô Nhang
Lễ Bốc Bát Hương
Lễ Chúng Sinh Tại Gia
Lễ Tôn Thiết Lô Hương

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: