Lễ Trả Nợ Tào Quan

Cuộc đời là chuỗi trả, vay…
Đến khi trả hết mới hay Niết Bàn.
Đoạn đường tới đó gian nan
Tử, sinh, sinh, tử, hợp tan luân hồi.
Tựa bông bình lục nổi trôi
Lênh đênh sáu cõi, sụt trồi vì đâu?
________________________________
靈 光 殿
Linh Quan Điện
Ban Tứ Phủ Công Đồng
Lễ Trả nợ Tào Quan