Lễ Trình Đồng Mở Phủ

Mệnh con số lính căn đồng
Sơn Trang biết diện, Đức Ông biết hình.
Đến duyên, dẫn thú tấu trình
Công Đồng Tiên Thánh chứng minh tân đồng
Dìu con qua bể tố dông
Dắt con về bến “hừng Đông” an bình.
_________________________________________
出 首 呈 僮 在 母 水灵 祠
Lễ Trình Đồng Mở Phủ
Đền Giẻ Sen
Tòa Sơn Trang
Ban Trần Triều đền Giẻ Sen
Cỗ Sơn Trang
Đền Giẻ Sen
Lễ Trình Đồng Mở Phủ