Lễ Trình Đồng Mở Phủ

“Chỉ trong một chiếc chiếu thôi
Mà bao sông suối, núi đồi đã qua
Biển, rừng đâu có cách xa
Mái hồng nhẹ đẩy dăm ba nhịp chèo.
Ngài về rộn lục lạc hèo
Long đao ngời sáng, tiếng reo nghiêng trời
Nhạc văn trầm bổng chơi vơi
Quyện cùng hương khói bồi hồi lòng ai
Cõi đời đau khổ, trái sai
Vấn hầu xoá sạch, ngày mai rạng hồng…”
__________________________________________
范 輝 康
° 礼 恭 迎 四 府 出 首 呈 僮
Chú thích:
✓ Lễ Trình Đồng Mở Phủ (呈 僮 開 府): Là một nghi thức trong văn hóa thờ Mẫu, khi các cô đồng, cậu đồng – những người có căn quả dâng lễ để tạo sự gắn kết giữa đồng nhân với Thánh Mẫu đình thần Tam – Tứ Phủ. Đây là một nghi lễ bắt buộc đối với những người muốn trở thành tín đồ của đạo Mẫu.
Lễ Trình Đồng Mở Phủ
Lễ Trình Đồng Mở Phủ
Lễ Trình Đồng Mở Phủ – Đền Dầm
Lễ Trình Đồng Mở Phủ
Lễ Trình Đồng Mở Phủ

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: