Lễ Trình Đồng Mở Phủ

Tân đồng tuổi trẻ đầu xanh
Quan Thầy dẫn bước, ghi danh theo hầu
Tam toà Vương Mẫu, Thánh Chầu
Một lòng xuất thủ, trình dầu Đức Ông.
“Trứng Rồng lại nở ra Rồng”
Khuông nhương đàn lễ, Công Đồng chứng minh.
____________________________________
出 首 呈 童 新 課 弟 子 陳 光 明
Lễ Xuất Thủ Trình Đồng
Lễ Xuất Thủ Trình Đồng
Ban Công Đồng các Quan
Lễ Thí Thực Chúng Sinh
Lễ Xuất Thủ Trình Đồng
Lễ Xuất Thủ Trình Đồng
Lễ Xuất Thủ Trình Đồng