Lễ Tứ Phủ Công Đồng

Con nay tuổi ngoại thất tuần
Nhất tâm cầu đảo, ngày xuân tiến trình.
Tam toà vương Mẫu anh linh
Công đồng tứ phủ, chứng minh tâm thành.
Theo hầu từ thủa xuân xanh
Một lòng kính lễ, tròn vành sắc son.
______________________________________
金 蓮 大 禅 寺
Sư thầy Thích Đàm Chung
Ban Công Đồng các Quan chùa Kim Liên
Ban Đức Ông Trần Triều
Lễ Sơn Trang
Lễ Thí Thực Chúng Sinh