Lễ Tứ Phủ Công Đồng

Đền hoàn túc trái Tào quan
Tôn nhang bản mệnh, xa loan giáng về.
Tiền duyên cắt đoạn phu thê
Lương duyên cầu đảo, cập kê đến thì.
Đệ tử dâng tiến lễ nghi
Đồng thầy dẫn lối, quy y Tam toà.
____________________________________________
迎 召 弎 府 在 霛 光 禪 寺
Chùa Linh Quang (Bần Yên Nhân)
Ban Công Đồng chùa Linh Quang (Bần Yên Nhân)
Lễ Trả nợ Tào Quan
Lễ Tứ Phủ Công Đồng

 

Chú thích:
✓ Đền Hoàn Túc Trái (填 還 夙 債): trả hết nợ cũ. Lễ Trả nợ Tào Quan mục đích chính là để chuộc lại lỗi lầm của mình khi còn sống trên dương gian tiền kiếp đã vô tình hay hữu ý gây ra để tâm được thanh thản và tuổi thọ được kéo dài hơn, có thể gặp được may mắn hay khi xuống âm phủ không bị chịu tội nặng nề.
✓ Tôn Nhang Bản Mệnh (尊 香 本 命): Là nghi lễ một người chính thức trở thành đệ tử bên Tứ phủ, trở thành con nhang để “Cha biết mặt, Mẹ biết tên”.
✓ Xa Loan (車 鸞): Xe có hình chim loan (phượng mái) thời xưa để cho các bậc vua bà, chúa bà sử dụng. “Xe loan giáng về” ý chỉ Tam toà Thánh Mẫu hiển linh giáng đàn.
✓ Tiền Duyên Cắt Đoạn (前 緣 割 斷): Lễ cắt tiền duyên. Trong trùng trùng tiền kiếp, chúng ta có những nhân duyên với ai đó nhưng vì những lý do không thể làm tròn lời thề nguyền ước hẹn. Trong hiện kiếp lại rơi vào cảnh âm dương đôi ngả nên làm lễ KHẤT tiền duyên. Lưu ý cần phân biệt vong tiền kiếp và vãng vong hiện kiếp hợp mà theo với vong Gia Tiên đi theo để hộ trì.
✓ Cập Kê (及 笄): Đến kì cài trâm. Tục cổ Trung Hoa con gái tới tuổi 15 thì cài trâm, tức tới tuổi thành niên. Sau con gái tới tuổi thành hôn được gọi là cập kê.
✓ Quy Y (歸 依): Nương về. Ý chỉ theo bước đồng thầy để nương về bên Tam Toà Thánh Mẫu. Từ Quy Y thường dùng bên Phật giáo, nên khi dùng trong ngữ cảnh này cũng chưa thực chính xác.
Lễ Sơn Trang
Lễ Sơn Trang
Trả mã Tứ Phủ

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: