Lễ Tứ Phủ Công Đồng

“Án Ma Ni Bát Mê Hồng”
Khai quang điểm nhãn, Công Đồng chứng minh.
Nhất cao Thánh Mẫu anh linh
Thị tòng tả hữu, quế quỳnh đôi bên
Cô Bơ, cô Chín ngự trên
Hoàng Mười, Hoàng Bảy tôn lên án tiền
Dụng ý thứ tự ưu tiên
Xả tâm chấp trước, chu viên đàn tràng
_______________________________________
靝 僊 寳 殿
Chú thích:
✓ Án Ma Ni Bát Mê Hồng (唵 嘛 呢 叭 咪 吽): Lục tự đại minh chân ngôn của Quán thế âm Bồ Tát, phiên âm tiếng Hán từ mật chú chữ Phạn (ॐ मणिपद्मे हूँ) tượng trưng cho lòng từ bi vô lượng, muốn đạt được Niết bàn, đoạn triệt luân hồi, tức dập tắt đi cái tam độc gọi là “tham ái”, “sân hận”và “si mê”.
✓ Chấp trước (執 略): bám chặt vào, vướng mắc, cho rằng cái tôi hoặc vạn pháp là có thật, là không đổi.
✓ Chu viên (周 圓): tròn đầy, viên mãn.
Khai Quang Tượng
Ban Công Đồng Tiên Thiên Bảo Điện
Ban Thần Linh Gia Tiên Tiên Thiên Bảo Điện
Tòa Sơn Trang

Thiên Tiên Bảo Điện
Ban Công Đòng Thiên Tiên Bảo Điện
Khai Quang Thánh Tượng
Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: