Lễ Tứ Phủ Công Đồng

Mây che ánh nguyệt đêm rằm
Che luôn trần thế tối tăm mịt mùng!
Đành sao nhẹ bước thung dung?
Bóng trăng chánh pháp vẫy vùng bể Tham.
___________________________________________
望 日 中 秋 癸 夘 年
Chú thích:
✓ Thung Dung (從 容): Ung dung nhàn nhã thong thả.
✓ Chánh Pháp (正 法): Những phương pháp, cách làm đúng đắn theo một tôn giáo, trường phái nào đó.
✓ Bế Tham (波 貪): Lòng tham lam, ham muốn vô độ về lợi ích vật chất hoặc giá trị xã hội. Tính Tham là một trong tam độc dẫn con người đến Khổ Đế.
Lễ Tứ Phủ Công Đồng
Lễ Tứ Phủ Công Đồng
Lễ Tứ Phủ Công Đồng
Lễ Tứ Phủ Công Đồng

\

Mã Tứ Phủ
Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: