Lễ Tứ Phủ Công Đồng

Se se cái lạnh gió đông
Xạc xào hàng lá, cơn dông đầu mùa.
Thành tâm sám hối cửa chùa
Quẳng đi nặng gánh hơn thua tranh giành.
__________________________________________
癸 戼 秊 什 月 朔 日 河 内 城
Chú thích:
✓ Sám Hối (懴 悔): ăn năn, ân hận, hối ngộ.
Lễ Tứ Phủ Công Đồng
Lễ Ban Trần Triều
Lễ Ban Sơn Trang
Trấn yểm Kim Quy
Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: