Lễ Tứ Phủ Công Đồng

Nửa đêm giờ Tý hiển linh
Cung nghênh Tứ phủ phê trình sớ văn.
Mệnh con trọng số thâm căn
Ngày nay sám hối ăn năn giãi bày.
Tán “Thanh Lương Thủy”, vừa hay
Cảnh, Tâm hợp nhất, mưa bay chứng đàn.
______________________________
張 鈺 俊
黎 旾 瓊
Ban Tam Bảo

Lễ Sơn Trang

Ban Công Đồng