Lễ Vu Lan

Hộ trì con cháu bình an
Từ cảnh Thiên giới, Vu Lan mời về
Gia tiên họ Nguyễn tựu tề
Đơn sơ đàn lễ chẳng chê, tâm thành.
Hương hoa, trà thuốc, rượu thanh…
“Vi tiên tự Hiếu”, tròn vành sắc son.
________________________________________
薦 禮 中 元 盂 蘭 盆 節 求 度 亡 霛
Lễ Gia Tiên Vu Lan
Lễ Gia Tiên Vu Lan
Lễ Gia Tiên Vu Lan
Chú thích:
✓ Thiên giới (靝 界): Là một trong ba đường thiện của lục đạo luân hồi. Gồm Thiên giới, Atula giới, Nhân giới. Còn lại ba đường bất thiện là Súc Sinh giới, Địa Ngục giới và Ngã Quỷ giới.
✓ Tề tựu (齊 就): tập trung đông đủ.
✓ Rượu thanh (酒 清): trong sạch, tinh khiết.
✓ Hiếu tự vi tiên (孝 字 爲 先): lấy chữ Hiếu làm đầu, làm thứ quan trọng nhất.
Lễ Thí Thực Chúng Sinh Tháng 7
Sớ Vu Lan Trung Nguyên tháng 7

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: