Lễ Vu Lan tại Thiên Tiên Bảo điện.

Thỉnh mời Tiên Tổ về đây
Nguyện cầu Phật Thánh cởi dây kết đàn.
Cầu cho định nghiệp tiêu tan
Cầu giải oan kết, Niết Bàn vãnh sinh.
__________________________________________
禮 盂 蘭 盆 靝 僊 寶 殿
Ban Thần Linh Gia Tiên
Ban Công Đồng Tứ Phủ
Ban Tam Bảo
Lễ Vu Lan
Thí thực chúng sinh
Chú thích:
✓ Kết đàn (結 壇): Thiết lập kết giới đàn tràng để các vãng vong, quỷ ngục không thể xâm phạm.
“Cởi dây kết đàn” là việc tạm bỏ kết giới đàn tràng để các vong linh Gia Tiên có thể về nơi linh địa, thụ hưởng lễ vật cúng dường.
✓ Định nghiệp (定 業): Là những nghiệp ác rất nặng, với năng lực bản thân không thể tự tu tập để chuyển hóa được.
✓ Giải oan kết (解 冤 結) : làm cho đoạn dứt những điều oan ức của những người đã chết, và cắt giải oan gia trái chủ do người chết (vì khi còn sống hoặc trong tiền kiếp họ gây oán với oan gia trái chủ).
✓ Niết Bàn (涅 槃): Ở đây không có nghĩa là sự dứt bỏ, tách rời tham dục. Đây ý chỉ cảnh giới cuối cùng của sự tu hành, đích đến cuối cùng của Trung Đạo.
✓ Vãng sinh (徃生): sau khi mạng chung (chết) sinh vào cảnh giới khác.