Tân Gia Nhập Trạch An Trấn Hỏa Đàn

Hoả đàn an trấn ngũ phương
Đồng thanh kết giới, Kim Cương cáo hạ.
Tróc quỷ, điễn diệt tà ma
Hung ương tẩu tán, tiễn ra hải ngoài.
________________________________________
禮 焚 柴 慶 宅 安 鎮 灬 壇
Chú thích:
✓ Kết giới (結 界): Là việc tạo ra một đường ranh giới bao quanh một không gian nhất định để ngăn cách bên trong bên ngoài nhằm bảo vệ thân thể hoặc một tài sản.
✓Kim Cương (金 剛): Ngài tướng Kim Cương, danh là A Mật Lị Đế Đại Minh Vương. Là hiện thân đại diện cho 5 vị Minh Vương lớn trong Mật Giáo.
✓ Cáo hạ (誥 下): Bậc trên bảo cho bậc dưới biết, thi hành mệnh lệnh, hiểu dụ khắp bốn phương.
✓ Tróc (捉): Cầm nắm, bắt giữ.
✓ Điễn diệt (殄 滅): làm hết sạch, diệt đến tận cùng.
✓ Hung ương (凶 殃): Tai hoạ, những điều chẳng lành.
Lễ Tân Gia Nhập Trạch
Tân Gia Nhập Trạch An Trấn Hỏa Đàn
Tân Gia Nhập Trạch An Trấn Hỏa Đàn
Tân Gia Nhập Trạch An Trấn Hỏa Đàn
Tân Gia Nhập Trạch An Trấn Hỏa Đàn
Khao chúng sinh Thí Thực cô hồn

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: