Lễ Trả Mã Nhà Trần

Uy hùng hai chữ “Trần Gia”
Trừ tà tróc quỷ, yêu ma kính nhường.
Cung thỉnh giáng hạ Trần Thương
Hộ trì đệ tử khang cường, hưng long.
_____________________________________
禮 還 馬 陳 朝 ° 青 僮 黎 氏 嘇
Chú thích:
✓ Trần Gia (陳 茄): Nhà Trần, là một triều đại quân chủ cai trị nước Đại Việt từ năm 1226 đến năm 1400, một trong những triều đại oai hùng trong lịch sử giữ nước của dân tộc.
✓ Kính Nhường (敬 讓): Nhường nhịn một cách kính trọng, ân cần.
✓ Trần Thương (陳 倉 霛 祠): Có câu rằng: “Sinh Kiếp Bạc, Ký Trần Thương, Hương Bảo Lộc”. Đền Trần Thương là một ngôi đền thờ Trần Hưng Đạo được dựng lên ngay trên phần đất khi xưa ông dùng làm kho lương phục vụ cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần 2 (1285).

 

Đền Trần Thương
Lễ Trả Mã Nhà Trần
Lễ Trả Mã Nhà Trần
Lễ Trả Mã Nhà Trần
Lễ Trả Mã Nhà Trần
Lễ Trả Mã Nhà Trần
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: